आपे कादो नाय हेय वोगर ईसू देवे

 


१.आपे कादोनाय हेय वोगर ईसू देवे

आपे कादो नाय हेय वोगर ईसू देव |

होरगा कोळी नाय मिळे वोगर ईसू देव ||धृ||

पोयसाहा मिळकती तुमा अभिमान कोंअतेंहे |

मोता हादणो येहे तोवे पोयसा इहीज रोतहा ||१||

माअहे डाये एअतेंहे तोवे खाय,पी मोजा कोअतेहे |

मोजा कोअरा हाटी ते होरो दीने पितहें ||२||

कादवा पाथारी कादू फांगना कादवामे जानारे हेते |

योक दीही आपे बादहाल मोत येनारो हेतो ||३||

ईसू देवे खोरी माया कोअयी त्याआ माया खोरी |

तोज हेतो जीवतो देव तोज रोई आपे आरी ||४||

सुखदुखामे मोदत कोअनारो ईसू देव हेतो |

जोलामजुग्यो सुख देनारो ईसू एकुज हेतो ||५||