आराधना गीत

आमहाय  ईहि आपेहाटी वोनाना गीत उपलब्ध कोंअलें हेय. याहाल तुमा वोनाया, आन मोफत डाउनलोड कोआ, आन  आपे जीवनामाय  गीतहां कोय  आपे  देवा महिमा कोआ.

Thumbnail image