आराधना गीत

आमहाय  ईहि आपेहाटी वोनाना गीत उपलब्ध कोंअलें हेय. याहाल तुमा वोनाया, आन मोफत डाउनलोड कोआ, आन  आपे जीवनामाय  गीतहां कोय  आपे  देवा महिमा कोआ.

 • ईसू देव येनो

 • ईसू देवा तोओ दया

 • ईसू देवा सोबाईमाय बोहना

 • ईसू हारामाय हारी दोवा

 • ईसू देवे हेये मोनामाय

 • ईसू राजा देव मांआं

 • आभार मानिने त्याआ आगला

 • आपे दूर जायना हेय

 • खूब हारो दीही

 • मांआं देवा मा प्रार्थना

 • देवा वचन वोनाया

 • धाके आम्हाल बिलकुल नाय हेय

 • नाय सोडा तूं कोदीही

 • तुले सोडीने जाऊ केसे

 • राजहा राजा प्रभू