संदेश

आमहाय आपेहाटी ईही वोनायाहाटी बायबल वचनामाने संदेश उपलब्ध हेय आपां यामाय संदेश वोनाय सेकतेहें आन मोफत डाउनलोड कोई सेकतेहें आन देवा वचना मार्गदर्शन लीई सेकतेहें आन आपे जीवनामाय देवा वोचनाकोय आशीर्वाद पामी सेकतेहें. आन वोनायने बिहरा हाटी बी आशीर्वादा कारण बोनी सेकतेहें.