भाषा बद्दल

मावची भाषा नंदुरबार जिला माय आन उत्तर महाराष्ट्र आन दक्षिण गुजरात तापी जिला माय बोली जानारी भाषा हेय, वोदारी नावापुर तालुका माय बोलली जाहे, यी भाषा बोलनारा वोदारी लोक खेती कोअनारा हेय, आन खेती माय मजदुरी कोंअनारा हेय , आन आजुं बिहरे काम कोअले जातहे या लोकहा मुख्य खायना हेय चोखा, डाळ, साकबाजी, बाखें आन आजुं बी बिहरा खायना . आन ई भाषा बोलनारा काही लोक ख्रिस्ती हेय, आन काही लोक आदिवासी परंपराल माननारा हेय, पेन या बाद लोकहा माय योक एकी हेय ,आन योका बिजा प्रती प्रेमा भावना हेय . योका बिहराल मदत कोअनारा हेय. यी भाषा बोलनारा लोकहा वोराड आदिवासी रिती रिवाज नुसार ओअहे , आन नाचना कुद्ना ओअहे , वोवडील गोगी माय मंगळसूत्र पोवाडला जाहे, आन वोवडाल आने वोवडील फुलहां हार पोवाडली जाहें , या रिते वोराड ओअहे, आन वोदारी लोक कादवा गोअहां माय रोतहा आन काही लोक ईट, रेती , सिमेंटा बोनाडला गोअहां माय रोतहां. मावची भाषा व्यतिरिक्त बी काही भाषा बोलताहा आन होमजूताहा .उदा.मराठी ,गुजराती, हिंदी ,वसावे ,गामीत , कोकणी.

primary-pic-400x300-culture photo.jpg