नकल / संपर्क

ई साईट Mavchi Community द्वारे आयोजित कोअली गोयली हेय.

या बारामाय वोदारी जाण ओअरा हाटी info@mavchi.in कोआ.

जाव हुदुं अन्यथा उलेख नाय ओय,साईट वोय बादी माहिती वोय OAरा नकल अथवा सारको ओदिकार रोय.