ईसू देवा कोअली माया


१०.ईसू देवा कोअली माया

ईसू देवे आमाहावे माया कोअयी |

होरगा कोळी सुख त्याग कोअयो |

१.मरियम कुवारी पेटे जोम्यो | डोगराहां गोठो तुल गोम्यो |

आमेहाटी गोरीब तूं जायो,आमेहाटी गोरीब तूं जायो |

२.जुगामें दूत गीतें आखें | दोरतीवे तोओ गीतें आखें |

जुग दुन्यामे गोठ आखें, जुग दुन्यामे गोठ आखे |

३.बुताहा आरी लोडाय ली माया देखाडी | सुटे कोअये वाट देखाडी |

आम्हाल तोओ मोठी माया देखाडी, आम्हाल तोओ मोठी माया देखाडी |

४.फासी उपे चोडी तुये माया देखाडी | लोय पाडयों तुये वात देखाडी |

होरगामे जांआं हाटी वाट देखाडी, होरगामे जांआं हाटी वाट देखाडी |

५.आमेहाटी भारी दु:ख उठाव्यो | आमाहाल गुन्हा माने बोचाव्यो |

आमाहावे तोओ मोठी हेय माया, आमाहावे तोओ मोठी हेय माया |

 

 

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.